Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 01/09/2013
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Świętajnie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIĘTAJNIE


I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Regulamin organizacyjny zwany dalej "Regulaminem" określa organizację i zasady funkcjo-nowania Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie.
a/ siedziba Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się na ul. Młodzieżowej 2, gm. Świętajno, pow. szczycieński, woj. warm.-ma

2. Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie:
a/ Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
b/ Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz. U. 01.13.123 z póź. zmianami);
c/ statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku, numer X/73/03, jako organu założycielskiego;
d/ niniejszego regulaminu.

3. Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie realizuje zadania:
a/ własne, wynikające ze statutu;
b/ zlecone przez Urząd Gminy;
c/ pomoc sołectwom, fundacjiom, stowarzyszeniom jednostkom organizacyjnym z terenu Gminy Świętajno                                                                                                                    d/ wynikające z kalendarza imprez rejonowych, powiatowych i wojewódzkich.

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie określa:
1/ zadania GOK;
2/ zasady kierowania, strukturę organizacyjną i zakres działania GOK;
3/ zasady działania zespołów, kół zainteresowań, sekcji oraz pionu administracji i obsługi;
4/ postanowienia końcowe.

II. Zadania Gminnego Ośrodka Kultury
§ 2

Do podstawowych zadań statutowych należy działalność kulturalna polegająca na:
1/ edukacja i wychowanie przez sztukę;
2/ gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
3/ tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką;
4/ tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
5/ rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa;
6/ krzewienie kultury fizycznej i rekreacji.
Ponadto instytucja świadczy usługi najmu i dzierżawy składników majątkowych może również otrzymywać środki od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 3
Siedzibą instytucji jest Świętajno, ul. Młodzieżowa 2, a terenem działalności jest Gmina Świętajno, w województwie warminsko-mazurskim.
Dyrektor instytucji zarządza instytucją, wykonuje obowiązki pracodawcy i reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje działalnością jednoosobowo przy pomocy głównego księgowego w ramach określonych kompetencji, a w okresie nieobecności wyznacza zastępstwo w zakresie udzielonego ograniczonego pełnomocnictwa.

III. Zasady Kierowania Gminnym Ośrodkiem Kultury
§ 4

1. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury jest Dyrektor;
2. Dyrektora na czas jego nieobecności zastępuje osoba do tego wyznaczona;
3. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników GOK i osób zatrudnionych na innych zasadach.

IV. Struktura organizacyjna GOK
§ 5

Struktura organizacyjna dostosowana jest do aktualnych potrzeb.
1. Stanowiska merytoryczne:
a/ Dyrektor – 1 etat;
b/ specjalista ds. kultury – 2 etat.
2. Stanowiska ds. księgowości:
a/ główny księgowy – ¼ etatu;

V. zadania dla poszczególnych stanowisk
§ 6

Zadania Dyrektora w szczególności:
1/ Podejmowanie działań w celu realizacji zadań określonych w:
a/ aktach prawnych naczelnych organów władzy i administracji;
b/ zarządzeniach Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
c/ uchwałach Rady Gminy Świętajno;
d/ zarządzeniach Wójta Gminy Świętajno;
2/ Wykonywanie okresowych ocen, analiz i sprawozdań dotyczących gminnej kultury i sportu.
3/ Przygotowywanie materiałów z zakresu kultury i sportu do planowania i monitorowania budżetu gminy.
4/ Kierowanie działalnością ośrodka i realizacja zadań statutowych, w szczególności:
a/ upowszechnianie kultury i sztuki
b/ organizacja i koordynowanie imprez kulturalnych i sportowych.
5/ Organizacja pracy ośrodka i rozwijanie różnorodnych form działalności, w tym:
a/ organizacja wystaw, koncertów, spektakli i odczytów;
b/ pomoc w organizacji koncertów chartatatywnych oraz kiermaszy                                                                                                                                                                            c/organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych;
d/ otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;
e/ współpraca z innymi instytucjami, jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami. fundacjiami, radami sołeckimi  i organizacjami w zakresie zbieżnym z zadaniami ośrodka;
f/ innych form zależnych od zdiagnozowanych potrzeb i dążeń zmierzających do uczestnictwa w kulturze lokalnej społeczności.
6/ Wykonywanie obowiązków zwierzchnika służbowego oraz kierownika zakładu pracy wobec pracowników ośrodka.
7/ Przygotowanie zakresów czynności podległym pracownikom.
8/ Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy dotyczących gminnej kultury i sportu.
9/ Przygotowanie i bieżąca aktualizacja dokumentów ustrojowych ośrodka (statut, regulaminy).
10/ Przygotowanie planów pracy ośrodka, w szczególności kalendarza imprez kulturalnych i sportowych.
11/ Dekretacja korespondencji ośrodka.
12/ Podpisywanie dokumentów (pisma, protokołu, sprawozdania, zaświadczenia, informacje, opinie, decyzje, zestawienia, listy płac, dokumenty finansowe itp.).
13/ Reprezentowanie ośrodka na zewnątrz.
14/ Działanie na rzecz odpowiedniego wyposażenia ośrodka w materiały i sprzęt.
15/ Dyrektor odpowiedzialny jest za:
a/ politykę kadrową wobec pracowników ośrodka, także w zakresie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych szkoleń kursowych;
b/ przestrzeganie w ramach ośrodka statutu, regulaminów i dyscypliny pracy;
c/ Przestrzegania w ramach ośrodka tajemnicy służbowej i państwowej;
d/ Powierzone ośrodkowi materiały i sprzęt, w tym biurowy, pieczecie urzędowe, druki, dokumenty itp.;
e/ Działalność finansową ośrodka, w szczególności wykonanie budżetu.
16/ dyrektor w ramach ustalonych obowiązków służbowych upoważniony jest do współdziałania z:
a/ odpowiednimi jednostkami i instytucjami;
b/ Komisja Rady Gminy ds. Obywatelskich;
c/ placówkami oświatowymi;
d/ organizacjami pozarządowymi.
17/ Dyrektor upoważniony jest do podpisywania:
a/ dokumentów i dowodów finansowych dotyczących działalności ośrodka;
b/ dokumentów kadrowych podległych pracowników (umowy, przeszeregowania, nagrody, kary);
c/ pism, sprawozdań, informacji.

Główny księgowy podlega bezpośrednio dyrektorowi i kieruje całokształtem gospodarki finansowej, a w szczególności:
1/ Zadania i czynności wykonywane przez pracownika:
a/ Przygotowuje okresowe sprawozdania z wykonywania zadań finansowych.
b/ Prowadzi sprawozdawczość oraz inne prace statystyczne wynikające z przepisów lub programów badań GUS.
c/ Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w szkoleniach zawodowych oraz drogą samokształcenia.
2/ W zakresie spraw księgowości:
a/ Opracowuje projekt budżetu GOK.
b/ Prowadzi nadzór nad zachowaniem równowagi wydatków, dochodów, dotacji.
c/ Prowadzi księgowość, urządzenia księgowe, sprawozdawczość w tym zakresie.
d/ Sporządza listy płac oraz prowadzi karty wynagrodzeń.
e/ Prowadzi całość spraw związanych z naliczeniem i odprowadzaniem składek ZUS.
3/ Pracownik uprawniony jest do:
a/ Współdziałania w ramach ustalonych obowiązków z ZUS, PZU, RUP, Urzędem Skarbowym i GUS.
b/ Do podpisywania:
- dowodów kasowych, czeków, podejmowania gotówki.
4/ Pracownik odpowiedzialny jest za:
a/ Przestrzeganie tajemnicy służbowej, przestrzeganie dyscypliny.
b/ Prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz właściwe przechowywanie akt i dokumentów.
c/ Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych.
d/ Pracownik organizuje swoją pracę zgodnie z niniejszym zakresem czynności, sumiennie wykonuje zadania planowe oraz polecenia swoich przełożonych.

Do zadań specjalisty ds. kultury należy w szczególności:
1/ aplikowanie o fundusze zewnętrzne;
2/ realizacja projektów w oparciu o uzyskane środki;
3/ dobór instruktorów do prowadzenia zespołów i kontrola pracy;
4/ rozpoznawanie potrzeb środowisk lokalnych w celu tworzenia nowych zespołów;
5/ selekcja zespołów i solistów do rozmaitych konkursów i występów;
6/ prowadzenie strony internetowej GOK-u;
7/ pomoc instruktorska KGW, Radom Sołeckim w przygotowaniu do imprez i konkursów;
8/ prowadzenie kroniki ośrodka;
9/ organizacja imprez kulturalnych na terenie całej gminy i współ organizacja imprez poza gminą, np. przygotowanie stoiska dożynkowego i promocyjnego Gminy Świętajno,
10/ przygotowywanie plakatów, folderów informacyjnych oraz dyplomów;
11/ pomoc techniczna i organizacyjna przedsięwzięć programowych Ośrodka jak koncerty, imprezy plenerowe, zabawy;
12/ rozwijanie różnych form edukacji kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
13/ prowadzenie współpracy ze szkołami i innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy i poza nią;
14/ koordynacja pracy amatorskich zespołów artystycznych, sekcji, klubów, kół, ognisk.

VI. Zadania wspólne dla wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Kultury
§ 7

1. Do wspólnych zadań wszystkich pracowników należy:
- zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych obowiązków,
- współdziałanie przy wykonywaniu zadań powierzonych GOK-owi,
- usprawnianie organizacji form i metod pracy własnej,
- przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
- pozyskiwanie sponsorów wspierających działalność kulturalną związaną z organizacją imprez i funkcjonowania zespołów amatorskich.

VII. Zamieszczanie zdjęci uczestników biorących udział w wydarzeniach kulturalnych
§ 8

1. Uczestnictwo w zajęciach, koncertach, wystawach, imprezach plenerowych itp. organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie , wiąże się z przypadkowym utrwaleniem swojego wizerunku na zdjęciach, umieszczonych na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie lub Facebook itp.
2. Kto nie wyraża zgody na umieszczanie swojego wizerunku powinien niezwłocznie, pisemnie poinformować dyrektora placówki Gok.
3. Uczestnik zajęć, koncertów, wystaw, imprez plenerowych itp. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku na potrzeby promocji GOK w przypadku publikacji zdjęci, filmów z zajęć i imprez okolicznościowych.

Postanowienia końcowe

1. Dopuszcza się możliwość zmiany przeznaczenia pomieszczeń, stanowisk GOK, a w konsekwencji zmianę ich podporządkowania.
2. Instruktorzy specjaliści mogą zamiennie wykonywać swoje obowiązki w poszczególnych stanowiskach we wszystkich pomieszczeniach obiektów wchodzących w skład zgodnie z potrzebami instytucji.
3. Dopuszcza się możliwość wypożyczeń, dzierżawy lub wynajmu poszczególnych pomieszczeń i sprzętu celem uzyskania dodatkowych środków finansowych na działalność GOK.
4. Wszystkie rozliczenia pobranych przez pracowników zaliczek pieniężnych, delegacji służbowych oraz innych należności muszą następować najpóźniej w terminie 7 dni (z wyjątkiem zaliczek stałych - rozliczanych na koniec każdego roku kalendarzowego) od daty ich pobrania w kasie GOK.
5. Dopuszcza się możliwość działania zawodowych grup teatralnych, zespołów muzycznych i innych form działalności na bazie GOK zgodnie z zawartymi w tym zakresie porozumieniami lub umowami.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i przepisy wykonawcze aktualnie obowiązujące.

Świętajno, 26.09.2013r.

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia nr 01/09/2013

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Świętajnie

 

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W ŚWIĘTAJNIE

 

 

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

§ 1

1. Regulamin organizacyjny zwany dalej "Regulaminem" określa organizację i zasady funkcjo-nowania, kiermaszy i zbiórek charytatywnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie na rzecz osób potrzebujących- kwoty zebrane na aukcjach koncertach itp. po przeliczeniu w obecność min. trzech osób zostają przekazane osobie, bądź osobom, dla których była organizowana zbiórka.

a/ zbiórki są organizowane na terenie Gminy Świętajno

b/ udział w zbiórkach, koncertach oraz kiermaszach jest dobrowolny oraz środki przekazane podczas zbiórki są dobrowolne.

 

 

Świętajno, 26.09.2013r.