załącznik
do uchwały Nr X/73/03
Rady Gminy Świętajno
z dnia 30 grudnia 2003 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIĘTAJNIE

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1. Gminny Ośrodek Kultury w Śiętajnie, zwany dalej "GOK" jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały Nr
      Rady Gminny Śiętajno z dnia i działając na podstawie:
1)  ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z póź. zm.), zwanej dalej "ustawą",
2)  niniejszego statutu.

§2. 1. Siedzibą GOK jest miejscowość Świętajno.
      2. Terenem działania GOK jest obszar gminy Śiętajno.

§3. 1. GOK używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem.   2. GOK posiada osobowość prawną poprzez wpis do rejestru instytucji kultury.

Rozdział II. Zakres działania

§4. GOK realizuje zadania w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, sportu i rekreacji, prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej, kultury fizycznej i rekreacji prowadzonej przez państwo oraz na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu.

2. Zasadniczym celem GOK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

3. Do zakrsu dziełania GOK nalezy w szczególności:
1) edukacja i wychowanie przez sztukę,
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego,
4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokojeniee potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
6) krzewienie kultury fizycznej i rekreacyji.

§5. 1. Zadania wymienione w §4, GOK realizuje przez :
1)  organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze,
2)  organizowanie różnorodnych form edukacji,
3)  organizowanie form indywidualnej aktywności,
4)  prowadzenie świetlic wiejskich.

2. GOK może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach:
1)  organizować spektakle, koncerty, dyskoteki, wystawy, odczyty, prezentacjie,,
2)  prowadzić różnorodne formy dokształcenia,
3)  prowadzić impresariat artystyczny,
4)  organizować imprezy rozrywkowe, artystyczne, sportowe, rekreacyjne i inne,
5)  prowadzić działalność wydawniczą,
6)  świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne i inne,
7)  prowadzić ogniska artystyczne,
8)  prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, aparatury i sprzętu technicznego,
9)  prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego.

§6. 1. GOK prowadzi swą działalność na podstawie rocznego planu, sporządzonego przez dyrektora.
2) Załącznikiem do planu jest kalendarz imprez i informacja  o czasie pracy GOK
3) Plan podlega przedłożeniu przez dyrektora wójtowi gminy oraz właściwej komisji rady gminy-do zaopiniowania.
4) Z realizacji planu dyraktor składa informację opisową wójtowi gminy.

Rozdział III. Zasady organizacyjne.

§7. 1. Działalnością GOK kieruje dyrektor
2. Dyrektor reprezentuje GOK na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.
3. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje wójt gminy, wykonująz wobec dyrektora wszelkie uprawnienia zwierzchnika służbowego.

§8. 1. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników, ustala zakres ich czynności i kompetencji.
2. Pracownicy GOk winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk, określene w odpowiednich przepisach.
3. Zasady wynagrodzenia dyrektora oraz pozostałych pracowników GOK określają odrębne przepisy.

§9. 1. Tygodniowy wymiar czasu pracy pracowników GOK wynosi 40 godzin.
2. Rozkład czasu pracy prac pracowników GOK w poszczególne dni tygodnia ustala dyrektor na podstawie planu, o którym mowa w §6 -niniejszego statutu.

Rozdział IV. Zasady gospodarki finansowej

§10. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej GOK określa ustawa.

§11. GOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. GOK może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przep[isy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej GOK jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
4. Plan działalności zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§12. GOK pokrywa koszty bieżące działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§13. GOK tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§14. GOK może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi, z prrzeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określa regulamin wewnętrzny

   Rozdział V. Postanowienia końcowe

§15. 1. Statut GOK oraz jego zmiany uchwala rada gminy w głosowaniu jawnym, zwykle większością głosów.
2. Statut niniejszy wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia opublikowania w Dzieniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.